Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

1.1. Provozovatelem e-shopu www.2kukurice.cz je COUNTRY LIFE s.r.o., Nenačovice 87, 266 01 Beroun 1. IČ: 45792585, DIČ: CZ45792585, (dále jen „provozovatel“). Kontakty - tel: +420 733 538 304; email: info@2kukurice.cz

1.2. Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané skrze provozovatele mezi dodavatelem zboží (dále jen „prodávající“) a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím e-shopu provozovatele. E-shop je provozován na internetové adrese www.2kukurice.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní e-shopu“). Prodávajícím je Country Life, s. r. o., Nenačovice 87, 266 01 Beroun 1, IČ: 45792585; DIČ: CZ45792585. Zapsána v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 11089. E-mail: info@countrylife.cz. Prodávající je plátcem DPH.

1.3. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.4. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky provozovatele umístěné na této doméně (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy.

1.5. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.6. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.


2. Nákup zboží

2.1. Na základě výběru zboží do nákupního košíku přechází kupující k objednávce. V objednávce je sestaven přehled o kupovaném zboží a jsou uvedeny i případné náklady na dodání (např. dopravné).

2.2. Zkontrolovanou a řádně vyplněnou objednávku může kupující kliknutím potvrdit a odeslat.

2.3. Objednávka může být uzavřena také telefonicky s tím, že celý proces objednávky je proveden s provozovatelem obdobně, jako by jej kupující provedl sám.

2.4 Provozovatel upozorňuje kupující, že popisy prodávaného zboží na webových stránkách jsou pouze orientační a ve všech případech je nutno řídit se popisem na etiketě dodaného zboží.

2.5. Předmětem nabídky e-shopu jsou následující druhy zboží:


3. Uzavření kupní smlouvy

3.1. Webové rozhraní e-shopu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny bez i včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Pokud je uvedena pouze jedna cena bez dovětku, je to cena konečná. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní e-shopu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní e-shopu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží je uvedena v posledním kroku objednávky.

3.3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní e-shopu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.

3.5. Ke každé řádně zadané a kupujícím odeslané objednávce je po jejím přijetí z webového rozhraní e-shopu automaticky generována informativní zpráva potvrzující přijetí objednávky, které je odeslána na e-mail uvedený v objednávkovém formuláři kupujícího (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Pokud kupující tuto zprávu z nějakého důvodu neobdrží (chybně zadaná e-mailová adresa, překročení kapacity e-mailové schránky kupujícího, apod.) doporučujeme ověřit kupujícím, zda byla objednávka skutečně přijata. Ověření je možné elektronickou poštou na kontaktní adrese prodávajícího nebo telefonicky.

3.6. Chybně zadanou objednávku lze stornovat nebo opravit, popř. doplnit, a to elektronicky nebo telefonicky do 12 hodin od objednání, resp. nejpozději do okamžiku její expedice.

3.7. Kupní smlouva a smluvní vztah vzniká okamžikem odeslání objednávky. Výjimkou je vyprodání zásob.

3.8. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

3.9. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, informuje kupujícího telefonicky nebo e-mailem, nabídne mu jiné varianty objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího, a to buď telefonicky, nebo prostřednictvím elektronické pošty.

3.10. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

4. Cena zboží a platební podmínky

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. Tyto náklady jsou uvedeny ještě před odesláním objednávky a sečteny do celkové ceny objednávky.

4.3. V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná nejpozději do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.4. V případě bezhotovostní platby převodem je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby (jako variabilní symbol uvede kupující číslo jím uskutečněné objednávky, pokud se prodávající a kupující nedohodnou jinak). V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.5. V případě platby přes on-line platební bránu je platba z účtu kupujícího stržena okamžitě.

4.6. Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu, zejména v případě platby převodem na účet. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle ji společně s objednaným zbožím na místo určené kupujícím v objednávce, případně elektronicky e-mailem.


5. Odstoupení od kupní smlouvy

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 (čtrnácti) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být zasláno prodávajícímu písemně do 14 (čtrnácti) dnů od převzetí zboží. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující o svém rozhodnutí odstoupit od kupní smlouvy informovat prodávajícího formou jednoznačného prohlášení (např. dopisu zaslaného prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailu). Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

5.3. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 14 (čtrnácti) pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Prodávající má nárok na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží, například zohlednit poškození a opotřebení zboží do těchto nákladů.

5.4. Při vrácení zboží kupujícím dle čl. 5.3 obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, či částečně spotřebováno.

5.5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající uhrazenou částku v ceně zboží a náklady vzniklé na jeho doručení kupujícímu nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.6. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.7. Kupující nese náklady na přepravu zboží zpět k prodejci v případě odstoupení od smlouvy.

5.8. V odstoupení od smlouvy uvede kupující, že odstupuje od koupi zboží, datum objednání (popř. datum obdržení), jméno a příjmení, adresu, podpis (pokud v listinné podobě), datum odstoupení.

5.9. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.


6. Přeprava a dodání zboží

6.1. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.


7. Odpovědnost za vady, záruka

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

7.3. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během 6 (šesti) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

7.4. Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka).

7.5. Záruční doba zboží je prodávajícím poskytována do konce expirační doby uvedené na každém jednotlivém výrobku. U většiny potravin je vyznačena minimální trvanlivost. Na webovém rozhraní je uvedena trvanlivost výrobků od jejich data výroby. Datum minimální trvanlivosti nemusí být uvedeno na obalu kosmetického prostředku, jehož minimální trvanlivost přesahuje třicet měsíců. U těchto výrobků se uvede údaj o době, po kterou lze prostředek po otevření používat, aniž by došlo k poškození spotřebitele. Tato informace se vyznačí symbolem otevřené nádobky a údajem o době použitelnosti (v měsících nebo rocích). U drogerie jsou uváděny pouze šarže.

7.6. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na jeho adrese uvedené na dokladech zaslaných spolu se zbožím.

7.7. Kupující bude o způsobu řešení reklamace (oprávněnosti či neoprávněnosti, odstranitelnosti či neodstranitelnosti vady) vyrozuměn, a to telefonicky či e-mailem. Reklamace bude prodávajícím vyřízena ve lhůtě do 30 (třiceti) dnů od obdržení reklamovaného zboží. Lhůta pro vyřízení reklamace je dána zákonem č. 89/2012 Sb.

7.8. V případě neuznané reklamace nemá kupující nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace. Prodávající má nárok na náhradu nákladů v případě, že se jednalo ze strany kupujícího o opakovanou bezdůvodnou reklamaci.


8. Další práva a povinnosti smluvních stran

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní e-shopu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní e-shopu.

8.3. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní e-shopu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní e-shopu. Webové rozhraní e-shopu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků provozovatele a který je v souladu s jeho určením.

8.4. Provozovatel ani prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.5. Kupující bere na vědomí, že provozovatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

8.6. Při vyprodání zboží si prodávající vyhrazuje právo danou objednávku zrušit a informovat o tom kupujícího.

8.7. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://www.coi.cz.


9. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo dále společně vše jen jako „osobní údaje“) a IP-adresy, cookies, lokální Flash údaje, statistické informace jako jsou typ prohlížeče, operační systém, URL z níž jste byli přesměrováni na stránku, navštívené stránky, čas využívání (dále společně vše jen jako „statistické údaje“).

9.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícím i provozovatelem a se zpracováváním statistických údajů provozovatelem, a to pro účely systémové analýzy z důvodu prevence boje proti počítačové kriminalitě.

9.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě.

9.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může provozovatel i prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje provozovatelem ani prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

9.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu 5 let dle zákona o účetnictví. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem a jsou poskytována třetím osobám, konkrétně zpracovateli objednávky - společnosti Country Life, s. r. o., IČO 45792585 a dále společnosti Insion, s. r. o., IČO: 27309327, která zajišťuje elektronické zpracování dat.

9.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.

9.8. V případě, že by se kupující domníval, že provozovatel nebo prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

9.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu provozovatel nebo prodávající povinen tuto informaci předat. Provozovatel nebo prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

9.10. Poskytování osobních údajů: S údaji zacházíme důvěrně a neposkytujeme je třetím osobám, s výjimkou dat nutných k zajištění přepravy smluvními přepravci. Tyto společnosti mají povinnost zacházet s Vašimi údaji důvěrně a bezpečně a smí je využívat jen pro plnění přepravy.

9.11. Právo na odvolání, opravu a smazání údajů: Pokud jste nám udělili svolení ke zpracování osobních údajů, můžete ho kdykoli odvolat. Provozovatel a prodávající smaže Vaše osobní údaje, jakmile požádáte o jejich smazání. Upozorňujeme, že údaje nemůžeme smazat do doby, dokud nedojde k vyúčtování zboží a předání přepravci k doručení.

9.12. Kupující odesláním objednávky svoluje k předání informace o nákupu a svého mailu třetím subjektům za účelem nezávislého hodnocení spokojenosti (např. Heuréka.cz, Zboží.cz).


10. Doručování

10.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v objednávce.

10.2. Zpráva je doručena:


11. Závěrečná ustanovení

11.1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

11.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčená platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.


Platnost od 1. 7. 2016


Obchodní podmínky - Obchodní podmínky vše o nákupu